Select Page

Algemene voorwaarden

do dome /offerLaatst bijgewerkt op: 18-11-2020

1. Offertes
Netelbeek Webdesign begint met de uitvoering nadat er vanuit de klant (schriftelijk of via email) akkoord is gegeven op de offerte. De aangegeven start- en einddatum zijn onder voorbehoud.

Alle offertes en prijsopgaven door Netelbeek Webdesign zijn geheel vrijblijvend.

 2. Extra werk
In het geval van extra werk (wanneer de werkzaamheden in de offerte meetbaar worden oversteven of niet zijn opgenomen in de offerte) kan Netelbeek Webdesign bepalen om het oorspronkelijk overeengekomen bedrag te verhogen. Dit wordt uitsluitend in overleg met de klant gedaan. Na de betaling is Netelbeek Webdesign niet aansprakelijk om nieuwe aanpassingen te maken binnen hetzelfde factuur bedrag.

 3. Aanvang van de overeenkomst en betaling

Netelbeek Webdesign is gerechtigd om periodiek te factureren. Een aanbetaling van 40% zal voor aanvang van het project voltooid moeten worden, tenzij anders afgesproken. De betalingstermijn is 14 dagen. De restfactuur (60%) zal in de laatste fase van het project verstuurd worden. Hier zullen eventuele extra kosten indien van toepassing worden toegevoegd. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. (Zie artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW).

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– de opdrachtbevestiging/offerte is ingevuld en ondertekend ontvangen is door Netelbeek Webdesign;
– de aanbetaling van 40% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.

4. Uitvoering van de overeenkomst

Netelbeek Webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Netelbeek Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

 5. Levering en levertijd

Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo snel mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal. Tussentijdse resultaten worden door Netelbeek Webdesign op een af te spreken locatie (test of live domein) geplaatst. Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden

medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Netelbeek Webdesign, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

 6. Opslag van assets
Tenzij anders afgesproken, worden de gebruikte bestanden of beeldmateriaal achteraf niet beschikbaar gesteld. Netelbeek Webdesign is niet aansprakelijk voor verlies van het beeldmateriaal.

7. Additionele kosten
Het kan voorkomen dat er tijdens de samenwerking extra kosten nodig zijn die niet binnen de services van Netelbeek Webdesign vallen. Hieronder kunnen de volgende onderdelen vallen: hosting, domein, website thema’s, stock-foto/videografie, muziek licenties etc.

8. Rechten en eigendomsvoorbehoud
De opdrachtgever wordt eigenaar over het eindproduct nadat de betaling aan Netelbeek Webdesign is ontvangen. Het door Netelbeek Webdesign geleverde werk, wat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Netelbeek Webdesign heeft na betaling geen eigendomsrecht op het eindproduct. Netelbeek Webdesign blijft wel het recht behouden om het werk (tenzij anders afgesproken) te vermelden in op zijn website en social media voor de werving van bijvoorbeeld nieuwe klanten. Netelbeek Webdesign is ook gerechtigd om bescheiden zijn naam en link te vermelden in de credits van de voettekst van de website.

Netelbeek Webdesign heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

9. Annulering, opschorting, ontbinding of tussentijdse opzegging.
Mocht er tijdens de samenwerking geannuleerd worden vanuit de Opdrachtgever of Opdrachtnemer, dan zal Netelbeek Webdesign kosten rekenen voor het al geleverde werk. Deze kosten zullen 70% zijn van de gemaakte (niet hetzelfde als geleverde) onderdelen.

Netelbeek Webdesign is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

10. Aansprakelijkheid
Netelbeek Webdesign is aansprakelijk voor aantoonbare schade binnen het project tot een maximum bedrag (excl. btw) van het offerte bedrag. Behalve bij de volgende gevallen:

Netelbeek Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens of informatie.

Voor zover Netelbeek Webdesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Netelbeek Webdesign op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Netelbeek Webdesign of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Netelbeek Webdesign.

Netelbeek Webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de

opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever moet zelf op de hoogte zijn of door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden verricht door Netelbeek Webdesign. KvK 80877605.

 

© 2020 Romy Netelbeek | Freelance webdesigner | KVK 80877605 | Algemene voorwaarden